V objemu Nature 2000

Ohranjanje neokrnjene narave

Razišči

BIOLOŠKA EDINSTVENOST POSESTVA BRDO

Posestvo Brdo je bilo v današnji obliki in obsegu oblikovano leta 1972. Že od leta 1947 dalje pa je pod posebnim režimom gospodarjenja, kar je zagotovo pripomoglo k ohranitvi neokrnjenosti narave.

Razdeljeno je v dva ograjena dela. Manjši del, urejen v Park Brdo, obsega 70 ha, njegov vhod pa leži v neposredni bližini Hotela Brdo. V večjem, gozdnatem delu posestva, imenovanem Lovišče Brdo, je urejen tudi naravni rezervat za živali, saj v njem med drugim prebiva več kot 100 košut, damjakov in jelenov.

UKREPI ZA ZAŠČITO NEOKRNJENOSTI NARAVE

Za zaščito teh redkih vrst na Posestvu Brdo izvajamo ukrepe, skladno z Direktivami, s katerimi so znotraj posestva določena posebna ohranitvena območja, oziroma ukrepi za strogo varovanje vrst.

Posestvo Brdo je zaradi vsega naštetega pridobilo status:

 • Gozd s posebnim namenom
 • Potencialno območje Natura 2000
 • Ekološko pomembno območje
 • Oblikovana naravna vrednota državnega pomena
 • Lovišče s posebnim namenom
 • Kulturni spomenik državnega pomena.

Pri ohranjanju neokrnjenosti narave že več let sodeluje Zavarovalnica Triglav.

PROJEKT 2019 - SONARAVNO PREOBLIKOVANJE PREGRADE PRVEGA JEZERA

Med vsemi brdskimi jezeri je prvo jezero, ki leži najbližje Gradu Brdo, najstarejše po nastanku, saj na tem mestu vztraja že več kot 500 let. Domala celotno površino poleti prekrivajo cvetoči lokvanji. Na njihovih listih biva nočni metuljček lokvanjček, na vodni gladini pa kraljujejo labodi.

S sonaravnejšim preoblikovanjem pregrade je bil izboljšan objekt kulturne dediščine (jezero z dovoljenjem cesarja Maksimilijana iz leta 1499), oblikovana naravna vrednota in vzpostavljeni novi habitatni tipi ob Gozdni in Vodni učni poti.

S tem je omogočen bogat biotski prostor še za mnoga desetletja in stoletja naprej.

PROJEKT 2018 - SONARAVNA UREDITEV BREŽIN OSMEGA RIBNIKA

Leta 2018 je bil izveden projekt sonaravne ureditve brežine osmega ribnika. Ta se z jelševim grezom v ozadju in zaveso šašja v ospredju razteza v zatok na severozahodni strani, kjer je priljubljeno mrestišče gozdnih žab. Živahen je tudi osrednji del ribnika, kjer gnezdijo mali ponirek, liska in čopasta črnica, bogato pa je poseljen tudi s plavajočimi rastlinami in algami, kar ustvarja neštete barvne odtenke na vodni gladini.

DOM REDKIH IN POMEMBNIH RASTLINSKIH IN ŽIVALSKIH VRST

NA POSESTVU BRDO PREBIVA PREKO 1.000 RASTLINSKIH VRST IN PREKO 1.500 ŽIVALSKIH VRST

Tradicija dokumentiranja rastlinskih in živalskih vrst ima na Posestvu Brdo že dolgo zgodovino, saj njeni začetki segajo že v leto 1499. Zadnji celovit popis je bil zaključen leta 2012, na njem smo na Posestvu Brdo popisali preko 1.000 rastlinskih in preko 1.500 živalskih vrst.

Med njimi so tudi vrste, ki so bile prvič najdene v Sloveniji (2 rastlinski in 16 živalskih vrst), 25 popisanih vrst pa je na seznamu evropsko pomembnih vrst

Nove vrste za Slovenijo:

 • alge: kremenasta alga (Cymbella hudstedtii)
 • mahovi (Calypogeia integristipula)
 • roženaste pršice (5 vrst: Protoribates novus, Punctoribates latilobatus, Eupelops bilobus, Galumna fagellata, Galumna berlesei)
 • pajki iz družine volkcev (Pardosa proxima)
 • muhe glivarice (7 vrst: Bolitiphila saundersii, Diadocidia ferruginosa, Orfelia nemoralis, Rondaniella dimidiata Tarnania fenestralis, Exechia fusca, Mycetophila blanda)
 • kopenske stenice: travniška stenica (Psallus albicinctus), mala plenilka (Nabis ericetorum)
 • hrošči iz družine zalubnikov (Gnathotrichus materiarius)

Vrste v interesu EU:

 • Sesalci: mali podkovnjak (Rhinolophus hipposideros), obvodni netopir (Myotis daubentonii), belorobi netopir (Pipistrelus kuhlii), mali netopir (2 vrsti: Pipistrelus pipistrelus, Pipistrelus pygmeus)
 • Ptice: velika bela čaplja - prezimovanje (Egretta alba), sršenar (Pernis apivorus), kozača (Strix uralensis), siva žolna (Picus canus), črna žolna (Drycopus martius), vodomec (Alcedo atthis)
 • Plazilci: pozidna kuščarica (Podarcis muralis)
 • Dvoživke: veliki pupek (Triturus carnifex), hribski urh (Bombina variegata), rosnica (Rana dalmatina), zelena krastača (Bufo viridis), zelena rega (Hyla arborea)
 • Ribe: pohra (Barbus meridionalis), kapelj (Cottus gobio)
 • Raki: navadni koščak (Austropotamobius  torrentinum)
 • Hrošči: močvirski krešič (Carabus variolosus), rogač (Lucanus cervus)
 • Metulji: črtasti medvedek (Callimorpha quadripunctata)
 • Kačji pastirji: veliki studenčar (Cordulogaster heros)
 • Mahovi: Dicranum viride

VELIKA UČILNICA NA PROSTEM

Pedagoški programi

Z namenom osveščanja in izobraževanja otrok in mladih o pomenu ohranjanja neokrnjene narave ter kulturne dediščine smo na Posestvu Brdo pripravili več pedagoških programov za različne starostne skupine, za predšolske otroke, osnovnošolce različnih triad in srednješolce.

Otroci in mladina na vodenem sprehodu spoznavajo bogastvo narave in kulturno dediščino Parka Brdo, pri čemer so poudarki različni glede na izbrano tematiko.

Enega od teh programov, naravoslovni dan, skoraj v celoti izvedemo v nadzorovanem delu Posestva Brdo, v Lovišču Brdo, ki s svojo pestrostjo predstavlja veliko učilnico na prostem. Na voljo sta dve različici: gozdna in vodna učna pot. Na gozdni poti učenci spoznajo sožitje človeka z gozdom v preteklosti in vpliv na izgled današnje krajine, na vodni pa različna vodna telesa, življenje v in ob njih ter zanimive vodne in obvodne objekte.

DOŽIVETJA NA POSESTVU BRDO

S spoštovanjem do narave

VSTOP V PARK BRDO OD ZORE DO MRAKA

Park Brdo se z izjemno večplastnostjo in velikim zgodovinskim pomenom uvršča v sam vrh med parki v Sloveniji. Vstop vanj je možen vsak dan od zore do mraka, razen kadar se na posestvu odvijajo protokolarni ali drugi podobni dogodki. Z namenom ohranitve lepot Parka Brdo upoštevajmo pravila obnašanja in omejitve, skladno s parkovnim bontonom, ki med drugim prepoveduje hojo po zelenicah, trganje ali poškodovanje rastlinja, vsakršno onesnaževanje jezer, hranjenje živali, kurjenje ognjev ter vstop s hišnimi ljubljenčki.

VSTOP V LOVIŠČE MOŽEN, A OMEJEN

Vstop v Lovišče Brdo je obiskovalcem omejen zaradi ohranjanja miru tu živečih živali in čim bolj naravnega okolja. Ogledujejo si ga lahko le manjše skupine v spremstvu našega izkušenega revirskega lovca, po vnaprejšnjem dogovoru.

DOŽIVETJA NA POSESTVU BRDO

Za manjše skupine organiziramo voden ogled Lovišča Brdo, lahko tudi s kolesi.

Ljubiteljem živali in fotografiranja ponujamo možnost fotolova. Če zmorete vstati zelo zgodaj in ste sposobni potrpežljivo čakati skriti v grmičevju, ste lahko nagrajeni s čudovitim pogledom na divjad čisto ob blizu, kar lahko ujamete tudi v svoj fotografski objektiv. 

Podobno velja za opazovanje ptic ali za ribolov v enem od naših 11 jezer. Še sveže, lastnoročno ujete ribe, si lahko pod vodstvom naših kuharskih mojstrov pripravite s posebnim postopkom dimljenja v naši prekajevalnici rib. To je resnično posebno doživetje, poleg tega pa tudi zelo okusno.

Bolj športno aktivni lahko uživate v tečaju nordijske hoje ali joge v naravi.

Posebna ponudba