V objemu Nature 2000

Ohranjanje neokrnjene narave

Razišči

BIOLOŠKA EDINSTVENOST POSESTVA BRDO

Posestvo Brdo je bilo v današnji obliki in obsegu oblikovano leta 1972. Že od leta 1947 dalje pa je pod posebnim režimom gospodarjenja, kar je zagotovo pripomoglo k ohranitvi neokrnjenosti narave.

Razdeljeno je v dva ograjena dela. Manjši del, urejen Park Brdo, obsega 70 ha, katerega vhod leži v neposredni bližini Hotela Brdo. V večjem, gozdnatem delu posestva, imenovanemu Lovišče Brdo, je urejen tudi naravni rezervat za živali, saj v njem med drugim prebiva več kot 100 košut,  damjakov in jelenov.

UKREPI ZA ZAŠČITO NEOKRNJENOSTI NARAVE

Za zaščito teh redkih vrst na Posestvu Brdo izvajamo ukrepe, skladno z Direktivami, s katerimi so znotraj posestva določena posebna ohranitvena območja, oziroma ukrepi za strogo varovanje vrst.

Posestvo Brdo je zaradi vsega naštetega pridobilo status:

 • Gozd s posebnim namenom;
 • Potencialno območje Natura 2000;
 • Ekološko pomembno območje;
 • Oblikovana naravna vrednota državnega pomena;
 • Lovišče s posebnim namenom;
 • Kulturni spomenik državnega pomena.

Pri ohranjanju neokrnjenosti narave že več let sodeluje Zavarovalnica Triglav.

PROJEKT 2019 -  SONARAVNO PREOBLIKOVANJE PREGRADE PRVEGA JEZERA

Med vsemi brdskimi jezeri je Prvo jezero, leži najbližje Gradu Brdo, najstarejše po nastanku, saj na tem mestu vztraja že več kot 500 let. Domala celotno površino poleti prekrivajo cvetoči lokvanji.  Na njegovih listih biva nočni metuljček lokvanjček, na vodni gladini pa kraljujejo labodi.

S sonaravnejšim preoblikovanjem pregrade bomo izboljšali objekt kulturne dediščine (jezero z dovoljenjem cesarja Maksimiljana iz leta 1499), oblikovano naravno vrednoto in vzpostavili nove habitatne tipe ob Gozdni in Vodni učni poti.

S tem bomo omogočili bogat biotski prostor še za mnoga desetletja in stoletja naprej.

PROJEKT 2018 - SONARAVNA UREDITEV BREŽIN 8. RIBNIKA

Leta 2018 je bil izveden projekt sonaravne ureditve brežine osmega ribnika. Ta se z jelševim grezom v ozadju in zaveso šašja v ospredju razteza v zatok na severnozahodni strani, kjer je priljubljeno mrestišče gozdnih žab. Živahen je tudi osrednji del ribnika, kjer gnezdijo mali ponirek, liska in čopasta črnica, bogato pa je poseljen tudi s plavajočimi rastlinami in algami, kar ustvarja neštete barvne odtenke na vodni gladini.

DOM REDKIH IN POMEMBNIH RASTLINSKIH IN ŽIVALSKIH VRST

NA POSESTVU BRDO PREBIVA PREKO 1.000 RASTLINSKIH TER 1.500 ŽIVALSKIH VRST

Tradicija dokumentiranja rastlinskih in živalskih vrst ima na Posestvu Brdo že dolgo zgodovino, saj njeni začetki segajo že v leto 1499. Zadnji celovit popis je bil zaključen leta 2012, na katerem smo na Posestvu Brdo popisali preko 1.000 rastlinskih in 1.500 živalskih vrst.

Med njimi so tudi vrste, ki so bile prvič najdene v Sloveniji (2 rastlinski in 16 živalskih vrst), 25 popisanih vrst pa je na seznamu evropsko pomembnih vrst

Nove vrste za Slovenijo:

 • alge: kremenasta alga (Cymbella hudstedtii)
 • mahovi (Calypogeia integristipula)
 • roženaste pršice (5 vrst: Protoribates novus, Punctoribates latilobatus, Eupelops bilobus, Galumna fagellata, Galumna berlesei)
 • pajki iz družine volkcev (Pardosa proxima)
 • muhe glivarice (7 vrst: Bolitiphila saundersii, Diadocidia ferruginosa, Orfelia nemoralis, Rondaniella dimidiata Tarnania fenestralis, Exechia fusca, Mycetophila blanda)
 • kopenske stenice: travniška stenica (Psallus albicinctus), mala plenilka (Nabis ericetorum)
 • hrošči iz družine zalubnikov (Gnathotrichus materiarius)

Vrste v interesu EU:

 • Sesalci: mali podkovnjak (Rhinolophus hipposideros), obvodni netopir (Myotis daubentonii), belorobi netopir (Pipistrelus kuhlii), mali netopir (2 vrsti: Pipistrelus pipistrelus, Pipistrelus pygmeus)
 • Ptice: velika bela čaplja - prezimovanje (Egretta alba), sršenar (Pernis apivorus), kozača (Strix uralensis), siva žolna (Picus canus), črna žolna (Drycopus martius), vodomec (Alcedo atthis)
 • Plazilci: pozidna kuščarica (Podarcis muralis)
 • Dvoživke: veliki pupek (Triturus carnifex), hribski urh (Bombina variegata), rosnica (Rana dalmatina), zelena krastača (Bufo viridis), zelena rega (Hyla arborea)
 • Ribe: pohra (Barbus meridionalis), kapelj (Cottus gobio)
 • Raki: navadni koščak (Austropotamobius  torrentinum)
 • Hrošči: močvirski krešič (Carabus variolosus), rogač (Lucanus cervus)
 • Metulji: črtasti medvedek (Callimorpha quadripunctata)
 • Kačji pastirji: veliki studenčar (Cordulogaster heros)
 • Mahovi: Dicranum viride

VELIKA UČILNICA NA PROSTEM

Pedagoški programi

Z namenom osveščanja in izobraževanja otrok in mladih o pomenu ohranjanja neokrnjene narave ter kulturne dediščine smo na Posestvu Brdo pripravili več pedagoških programov za različne starostne skupine, za predšolske otroke, osnovnošolce različnih triad ter srednješolce.

Otroci in mladina na vodenem sprehodu spoznava bogastvo narave in kulturno dediščino Parka Brdo, pri čemer so poudarki različni glede na izbrano tematiko.

Eden od teh programov, Naravoslovni dan skoraj v celoti izvajamo v nadzorovanem delu posestva Brdo, v Lovišču, ki s svojo pestrostjo predstavlja veliko učilnico na prostem. Na voljo sta dve različici: gozdna in vodna pot. Na gozdni poti učenci spoznajo sožitje človeka z gozdom v preteklosti in vpliv na izgled današnje krajine, na vodni pa različna vodna telesa, življenje v in ob njih ter zanimive vodne in obvodne objekte.

DOŽIVETJA NA POSESTVU BRDO

S spoštovanjem do narave

VSTOP V PARK BRDO OD JUTRA DO VEČERA

Park Brdo se z izjemno večplastnostjo uvršča v sam vrh med parki  v Sloveniji glede na njegov zgodovinski pomen. Vstop vanj je možen vsak dan od jutra do večera, razen kadar so na Posestvu organizirani protokolarni ali drugi podobni dogodki. Z namenom ohranitve parka upoštevajmo pravila in omejitev obnašanja v Parku Brdo, skladno s parkovnim bontonom, ki med drugim prepoveduje hojo po zelenicah, trganje ali poškodovanje rastlinja, vsakršno onesneževanje jezer, hranjenje živali, kurjenje ognjev ter vstop s hišnimi ljubljenčki.

VSTOP V LOVIŠČE MOŽEN, A OMEJEN

Vstop v Lovišče je obiskovalcem omejen zaradi ohranjanja miru tu živečih živali in čim bolj naravnega okolja. Ogledujejo ga lahko le v manjših skupinah ter v spremstvu izkušenega revirskega lovca, skladno z vnaprejšnjim dogovorom.

DOŽIVETJA NA POSESTVU BRDO

Za manjše skupine organiniziramo voden ogled Lovišča, lahko tudi s kolesi.

Za ljubitelje živali in fotografiranja je na voljo t.i. foto-lov. Če zmorete vstati zelo zgodaj ter ste sposobni potrpežljivo čakati skriti v grmičevju, ste lahko nagrajeni s čudovitim pogledom na divjad čisto ob blizu, kar lahko ujamete tudi v svoj fotografski objektiv. 

Podobno velja tudi za opazovanje ptic ali za ribolov v enem od naših 11 jezerih, ki se nahajajo na Posestvu. Še sveže, lastnoročno ujete ribe si lahko pod vodstvom kuharskih mojstrov pripravite s posebnim postopkom dimljenja. To je resnično posebno doživetje, hkrati tudi zelo okusno.

Bolj športno aktivni lahko uživajo še v tečaju nordijske hoje ali joge v naravi.

 

Posebna ponudba